Ибрагим Маремкулов. «Мазэнэху»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Ибрагим Маремкулов. «Мазэнэху»

Ибрагим Маремкулов

«Мазэнэху»

Текст песни

Жэщыр мазэм къегъэунэху
Уэ мы си гур бощ1ыр нэху
Мы си гущ1эм ухэп1щ1ащ
Си гупсысэхэр пхьэхуащ

Повтор:
Гурыщ1эу си1эр зыхуэсхьа
Лъагъуныгъэ зыхуэсщ1а

Припев:

Ей…. Ей…. Си дуней
Гум илъ щэхур уэзыращ
Сэ нэгъуэщ1ым сыхуэмей

2

Пшэмрэ дыгъэмрэ зэгуэгъущ
Си псэм уэ ури1эпэгъущ
Семызэгъу Жейм зы жэщ
Сигу укъохьэ сыпхуозэш,

Повтор:
Семызэгъу Жейм зы жэщ
Сигу укъохьэ сыпхуозэш,

Припев:

Ей…. Ей…. Си дуней
Гури псэри уэ ууещ
Сэ нэгъуэщ1ым сыхуэмей

3

Псэм ухохьэ дахэк1ей
Си гури уогъэп1ейтей
Бзу лъэтэну къысф1олъэт
Сеплъу щытмэ уи сурэт,

Повтор:
Бзу лъэтэну къысф1олъэт
Сеплъу щытмэ уи сурэт.

Припев:

Ей…. Ей…. Си дуней
Гури псэри уэ ууещ
Сэ нэгъуэщ1ым сыхуэмей

Ей…. Ей…. Си дуней
Гури псэри уэ ууещ
Сэ нэгъуэщ1ым сыхуэмей.