Алибек Евгажуков. «Адыгэ Джэгу»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Алибек Евгажуков. «Адыгэ Джэгу»

Алибек Евгажуков

«Адыгэ Джэгу»

Текст песни

Гуфlэгъуэ иныр ныбжьэгъухэ,
Си лъахэм къыщыушащ
Адыгэ лlыгъэм зэкъуэшхэр
Адыгэ джэгум хишащ.

Адыгэ джэгу, адыгэ джэгу
Уэрэдыр сэ хузоlэт.
Адыгэ джэгущ, адыгэ джэгущ.
Маржэ гуфlэгъуэр къаlэт.

Пшыналъэр уэгум ихьащи
Щlалэфlхэр вагъэу холъэт
Пщащэхэр утыку ихьащи
Адыгэ джэгур доlэт.

Нэхъыжьыр утыку къихьамэ
lэгуауэр лъагэу доlэт.
Пшынауэм ешэщl макъамэр
Адыгэ джэгум зеlэт.