Алий Хут. «Джэгу орэд»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Алий Хут. «Джэгу орэд»

Алий Хут

«Джэгу орэд»

Текст песни

Нысащэм ымакъэ зэхэтэх
Джэгушхори тэ зэIутэх
ХьакIэхэри къетэгъэблагъ
Адыгэ шъаом непэ къыщагъ
ХьакIэхэри къетэгъэблагъ
Адыгэ шъаом непэ къыщагъ

Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот
Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот

Адыгэ пщынэм ымакъэ къырещ
КIэлэ къэшъуакIом пшъашъэр къытрещ
Джы нэбгритIур зы гъогу техьагъ
Адыгэ шъаом непэ къыщагъ
Джы нэюгритIур зы гъогу техьагъ
Адыгэ шъаом непэ къыщагъ

Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот
Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот

ЫIэцIыкIухэр дэхэцIыкIоу ышIызэ къеладэ
Ащ илъэпэлъэшъу «Къэрэкъамыл» ием фэгъадэ
Къашъо дахэуи дахэуи мэлъатэ
Зэрэлъатэу жъыум къыпедзэ «Ори да дэ»
Ммм уикъашъо чэф
Ммм сыгу ащ ещэф
Ммм шIункIыр къегъэнэф
Ора сидаха сипшъашъэ нэф

Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот
Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот

Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот
Адыгэ мэкъамэми зыкъеIэт
Къырещы пщынэми иорэд
Нысэ цIыкIури дэхэдэд
Джэгушхо тиIэшъ тыкъэшъот