Аслан Алоев. «Си дахэ»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Аслан Алоев. «Си дахэ»

Аслан Алоев

«Си дахэ»

Текст песни

Жьыбгъэм уи хъыбар къысхуехьыр
Уэгум
Си гухэлъ зэхехыр
Мазэр си щыхъэткъэ мы дунейм
Си 1эр уэ убыди нак1уэ
Сэри къыхэсхар уэ закъуэрщ
Гъащ1эм сэ нэгъуэщ1ым сыхуэмей

Си дахэ узигъусэм
Си дахэ гур мэусэ
Къызже1э
Сыти сэ пхуэсщ1энщ
Си дахэ ущымыуэ
Уэращ сэ слъагъур ф1ыуэ
Насыпыр т1уми зэпыт1щ1энщ

Вагъуэ ц1ык1ур къодэхащэ
Си псэри къыпхогумащ1э
Уи суратым сеплъми зызмыгъэнщ1
Жэщри махуэри согъак1уэ
Зыхэзгъэхи псалъэ закъуэ
Уи ц1э дахэр гъащ1эм къыхэстхэнщ.