Астемир Теркулов. «Нобэ»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Астемир Теркулов. «Нобэ»

Астемир Теркулов

«Нобэ»

Текст песни

Усэу щыIэм я нэхъ дахэр
Пхуэзуусыну сэ сыпIащIэу
Лъагъуныгъэм я нэхъ лIапIэр
ПхуэсIуэтэну сыхуейщ

Нобэ вагъуэр уэгум изщ
Си гум зимыгъэнщIу исщ
Уэ уи макъыр си мэкъамэу
СфIощIыр сыпсэун

Гъатхэ дыгъэр уи нэм щIедзэ
Уимыгъаплъэу зыкъыздещI
Пасэу удзхэр къэгъэгъауэ
Си гур щогуфIыкI

Нобэ вагъуэр уэгум изщ
Си гум зимыгъэнщIу исщ
Уэ уи макъыр си мэкъамэу
СфIощIыр сыпсэун

Уэ къыспежьэ пщащэ уардэ
ГъащIэ дахэ зыуухуэн
Гъуэгур къызэIуех ди мазэм
Ди насыпыр зы тщIын

Нобэ вагъуэр уэгум изщ
Си гум зимыгъэнщIу исщ
Уэ уи макъыр си мэкъамэу
СфIощIыр сыпсэун