Эльмира Мирзоева. «Сармаковская лирическая»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Эльмира Мирзоева. «Сармаковская лирическая»

Эльмира Мирзоева

«Сармаковская лирическая»

Текст песни

Гъатхэ жэщыр нэхъри щыхэкIуатэм,

Сэрмакъ дэсхэр псори щым мэхъуж
Сэ си закъуэу Балъкъ и Iэуэлъауэм сыщIэдэIуу пIэм сыхогъуэлъхьэж

3ы дакъикъи жеин щыслъэмыкIэ, сыкъотэджри сокIуэ Балъкъ и деж,
Си уэрэдыр уэ щызэхомыхкIэ, сэ аргуэру унэм сыкъокIуэж,

Мис аращи Борис лъагъуныгъэр, зы дакъикъи уэркIэ зимыхъуэж,
Къаушащи нэхущ къуалэ бзухэр сагъэпIащIэу си п1эр Iузохыж,

И дахэгъуэу дунейр щыщIэращIэм сыщолъыхъуэ насып сэ уи деж,
И чазур къэсащ къызэпта пIалъэм , лъэгъунэщIэм тIури дыгъэкIуэж.

Гъатхэ жэщыр нэхъри щыхэкIуатэм; Сэрмакъ дэсхэр псори щым мэхъуж
Си уэрэдыр уэ зэхэпхыгъамэ, пIщIэнт итIанэ уызэрыслъэгъуар.

Гъатхэ жэщыр нэхъри щыхэкIуатэм, Сэрмакъ дэсхэр псори щым мэхъуж
Сэ си закъуэу Балъкъ и Iэуэлъауэм сыщIэдэIуу пIэм сыхогъуэлъхьэж