Ибрагим Маремкулов. «Си нанэ»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Ибрагим Маремкулов. «Си нанэ»

Ибрагим Маремкулов

«Си нанэ»

Текст песни

Дунейм и 1эф1ыр къыдэзыгъащ1э,
Ди адэхэр Ди анэхэр къытхуэзылъхуа
Си Нанэ дахэурэ си псэм и гъащ1э,
Уи 1эпл1эр тф1эмащ1эу Дэ дыкъэхъуащ.

Нанэ, си дахэ
Нанэ, си 1эф1.
Уэ къыпщырехуэ Тхьэшхуэм и нэф1.
Бын и быныжхэр ису уи куэщ1,
Уи узыншагъэр иремык1уэщ1.

Уи псалъэ щабэхэр гум къо1ущащэ,
Уэ Уи 1э щабэмк1э 1э къыддэплъам,
Псэм зыщет1агъэ дахагъэм и фащэр.
Гъащ1э гъэдахэу дунейм къыдита.

Уи нэк1у зэлъахэм сф1эф1щ сы1уплъэну
Дызыущийуэрэ гъащ1эм и къуэпс
Солъэ1у ди тхьэшхуэм утхуихъумэну
Къемыхыу Уи нап1эм зэи зы тк1уэпс