Медина Элиязова. «Кобан сув»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Медина Элиязова. «Кобан сув»

Медина Элиязова

«Кобан сув»

Текст песни

Аьрусинме Кобан сув
Тамырыма сенген сув
Аякларым толкынларынъ ялайды
Ата-бабам ишкен сув, ак булыттан тоьскен сув
Сен акында яс юрегим йырлайды.

Ассыгасын агасын, кайсы якка барасын
Яслыгымдай шабасын Кобан сув
узакларга кетсем де яде кайтып келсем де
Яным сени излейди Кобан сув.

Аьрусинме Кобан сув, юрегимге конган сув
Ногайымнынъ берекети сен болдын
Атларымыз ишкен сув, малларымыз коьшкен сув
Ногайымнынъ алал сувы сен болдынъ.

Коьп оьмирди бир оттик
Ер бавырын бир оьптик
ак кув конып уялаган Кобан сув
Сербет сув деп сапырдык ак Кобан деп айттырдык
Ногайымга юрт таптырган Кобан сув.