Rahmanna. «Алъынцiыкiу»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Rahmanna. «Алъынцiыкiу»

Rahmanna

«Алъынцiыкiу»

Текст песни

1алъын ц1ык1ури мышк1у закъор
Зэкъоныгъэр сэ къызохьылъэк1
Сэ слъэк1атэмэ сипсэм жьес1урэ
Махуи жьэщи орк1э сэ згъэк1уа

Сэ слъэк1атэмэ сипсэм жьес1урэ
Махуи жьэщи орк1э сэ згъэк1уа
Лъэрыф ц1ык1ури зорэшъашъэ
Лъэгъуныгъэр нэпсэу ешъэшъэх

Зэтешъашъэурэ гур рисык1ыурэ
Сыдэу фыш1э 1ейрэ услъэгъуа
Зэтешъашъэурэ гур рисык1ыурэ
Сыдэу фыш1э 1ейрэ услъэгъуа

Махуо мак1ори жьэщи сш1ок1о
Унэшъуц1эц1ык1ури къызоплъ
Ахэр зэплъыри сэрыра урэ
Нэмык1 горэ шъыдмэ сыунэхъуа

Ахэр зэплъыри сэрыра урэ
Нэмык1 горэ шьыдмэ сыунэхъуа
1алъын ц1ык1ури мышк1у закъо
Зэкъоныгъэр сэ къызохьэлъэк1

Сэ слъэк1атэмэ сипсэм жьес1урэ
Махуи жьэщи орк1э сэ згъэк1уагъ
Сэ слъэк1атэмэ сипсэм жьес1урэ
Махуи жьэщи орк1э сэ згъэк1уагъ
Сэ слъэк1атэмэ сипсэм жьес1урэ
Махуи жьэщи орк1э сэ згъэк1от