Руслан Кайтмесов, Рамазан Кайтмесов. «Шенджий»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Руслан Кайтмесов, Рамазан Кайтмесов. «Шенджий»

Руслан Кайтмесов, Рамазан Кайтмесов

«Шенджий»

Текст песни

Гъэтхэ къэгъагъэм фэдэу удах
Дунаим ущысиlахь
Хэкужъым ыпсэ егъашlи ухэт
Хэгъэгум уриджэнэт

Орэд пфэсэlо – си къуаджэ гупс
Жьы къэсэщэфэ ей
Дунаим ишlуагъэр зэкlэ оуий
Си къуаджэ дышъэу щынджий…

Мы уашъо къаргъор о пшъхьащэрэт
Си къуджэу насыпыр зый.
Тэдэ сыщыlэми сынэгу учlэт
Сикъуаджэ дышъэу щынджый.

Унэ-убати къыспэгъокlыгъ,
Сикъуаджэ ипсыхъожъый
Мы сиорэдыри о пфэгъэхьыгъ,
Сикъоджэ лъапlэу щынджий.