Руслан Малаев. «Драма»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Руслан Малаев. «Драма»

Руслан Малаев

«Драма»

Текст песни

Уи лъагъуныгъэр зыхуэбгуэшахэм
Къыпщохъур сыхиубыдау.
Жып1а Уи псалъэр Зи ф1эщ хъупахэм
Угуф1эу сэ сахыубжау.

Укъызэмыжьэ,си псэ,
Укъызэмыжьэ зей.
Уи лъагъуныгъэ шыпсэм
Сыхуейкъым сэ пщэдей.
Къежэх Уи нэпс къудамэм
Уэ дахэу уроджэгу,
Сыбгъэлъэгъуа Уи драмэм
Сыхуоуэ ину 1эгу.

Уи нэм щалагъур, дэзыхьэх вагъуэ
Ауэ а вагъуэр абджыпсщ
Сэ сынолъэ1ур умыщ1 Уи жагъуэ
Сызэрыноджэр пц1ыупсщ

Укъызэмыжьэ,си псэ,
Укъызэмыжьэ зей.
Уи лъагъуныгъэ шыпсэм
Сыхуейкъым сэ пщэдей.
Къежэх Уи нэпс къудамэм
Уэ дахэу уроджэгу,
Сыбгъэлъэгъуа Уи драмэм
Сыхуоуэ ину 1эгу

Джэгу урикъухук1э хъыджэбз дахащэ
Сыдежк1э укъемыплъэк1
Сэ узогъэщхьри уэ къупщхьэ гуащэм
Псэ зыхэмылъыу къыщ1эк1

Укъызэмыжьэ,си псэ,
Укъызэмыжьэ зей.
Уи лъагъуныгъэ шыпсэм
Сыхуейкъым сэ пщэдей.
Къежэх Уи нэпс къудамэм
Уэ дахэу уроджэгу,
Сыбгъэлъэгъуа Уи драмэм
Сыхуоуэ ину 1эгу