Рустам Шогенов. «Гуфlэгьуэ уэрэд»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Рустам Шогенов. «Гуфlэгьуэ уэрэд»

Рустам Шогенов

«Гуфlэгьуэ уэрэд»

Текст песни

Ди гуф1эгъуэ джэгум фыкъеблагъэ.
Ц1ыхур псори фыкъытхуеуджэк1
Пшынэ макъ бзэрабзэм лъэр щ1игъэк1ыу
Ди гуф1эгъуэ джэгум зевгъэ1эт
Пшынэ макъ бзэрабзэм лъэр щ1игъэк1ыу
Ди гуф1эгъуэ джэгум зевгъэ1эт

Ей ди щауэ уардэу фыхъуэпсапэ
Лъэпкъ дыгьит1ыр зэбгъэдэзыша
Къыщыре1у уи лъапсэм щ1эблэ макъыр
Зи нэхъыжьхэм ягу зыгъэтынша

Ей ди щауэ уардэу фыхъуэпсапэ
Лъэпкъ дыгьит1ыр зэбгъэдэзыша
Къыщыре1у уи лъапсэм щ1эблэ макъыр
Зи нэхъыжьхэм ягу зыгъэтынша

Уэрщ зэк1ужыу пщащэм я нэхъ дахэу.
Щауэ бланэм и псэр зыхьэхуа
Ухуэхъунщ жы1эщ1э унэгъуэщ1эм
Дыгъэпс нуру гъащ1эм къыщепса.
Ухуэхъунщ жы1эщ1э унэгъуэщ1эм.
Дыгъэпс нуру гъащ1эм къыщепса

Ей ди щауэ уардэу фыхъуэпсап!э
Лъэпкъ дыгъит1ыр зэбгъэдэзыша
Къыщыре1у уи лъапсэм щ1эблэ макъыр
Зи нэхъыжьхэм ягу зыгьэтынша.

Къыщыре1у уи лъапсэм щ1эблэ макъыр
Зи нэхъыжьхэм ягу зыгъэтынша.