Рустам Жириков. «Адыгэ пщащэ»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Рустам Жириков. «Адыгэ пщащэ»

Рустам Жириков

«Адыгэ пщащэ»

Текст песни

Жэщыми махуэми сыногупсысурэ
Мак1уэ си махуэхэр си зэмэныгъуэри мак1уэ,
1эф1 пымыльыжурэ зэманыр згъак1урэ
Уэ сынып1упльэмэ сигу тхьэмыщк1эр МЭФ1АК1УЭ!

Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ пщащэ уей,
Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ и уей.

Ухэзмыхынут уэ сипсэм ухэльыми
Пхуэзгъэфэщэну си гъащ1эм и 1ихьэ нэхъыф1ыр,
Махуэк1э уи тепльэр си нэгум щ1эльыми,
Нэху схуэмыгъэщурэ хуэму мэк1уатэ жэщ к1ыф1ыр.

Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ пщащэ уей,
Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ и уей.

Сы къэрууншэщи сы 1эмэлыншэщи,
Си льагъуныгъэм егъачэ щымысхьу си гущхьэр,
Сыхьэтыр махуэщи, махуэр зы гъащ1эщи,
Зэ сльагъужынтэкъэ жыс1эу согъэхъу уэрэмыщхьэр.

Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ пщащэ уей,
Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ и уей.

Дыгъэ къухьэгъуэм и нэхур зэпхидзурэ,
Сегъэнэщхъери хъуэпсап1эр уэфэгум иредзэ
Уи фащэ к1апэр удзыпц1эм зэридзэурэ,
Богъэщ1эращ1э ущык1уэк1э ди уэрам ехыр.

Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ пщащэ уей,
Адыгэ пщащэ уей, Адыгэ и уей.