Рузана Канкулова. «Гъэмахуэ-щlымахуэ»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Рузана Канкулова. «Гъэмахуэ-щlымахуэ»

Рузана Канкулова

«Гъэмахуэ-щlымахуэ»

Текст песни

СЫНОК!УЭ СЫНЫЩ! ЭК!АУ
СЫНОК! УЭ СИГУ УКЪЭК! АУ
УШЫНЭУ УМЫГЪАЗЭЖ
АРГУЭРУ УЩ! ЕМЫГЪУЭЖ
УДЕЖК! Э СЫНЕШЭ УЕЙ
СЫЗЭАПЕШЭ УЕЙ
СИ ГУХЭЛЪ ГУАЩ! Э УЕЙ
ЩЭХУ ПХУЗОЩ! СЭТЕЙ

ГЪЭМАХУЭ УЭШХЫР КЪЕШХЫМИ
Щ! ЫМАХУЭ УЭСЫР КЪЕСЫМИ
ДЭ Т! УРИ ДЫЗЭГЪУСЭМЭ
СИ ПСЭР МЭТЫНШ
УСЛЪАГЪУМЭ ГУР ЗОЛЪАТЭРИ
МЫ МАЗЭР СИ ЩЫХЬЭТУ АРА
НЭХУР СОГЪЭЩ

УИ НЭГУМ СЫНЫЩ1ЭПЛЪАМ СИ ГУЩ1ЭМ УЩ1ЭДЭ1УАМ
ГУ ХЭЛЪЫР ЗЫХУЭТ1УЭТАМ
ЗЫ 1ЭФ1 ДИ ЗЭХУАКУ ЩЫГЪЭГЪАМ
СЫПХУЭГУМАЩ1ЭУРЭ УЕЙ
СИ ГУР ЖЬЭРАЖЬЭУРЭ УЕЙ
ДИ ЛЪАГЪУНЫГЪЭР УЕЙ
УМЫГЪЭК1УЭД КЪУДЕЙ