Вадим Хатухов. «Зэрыджэ»

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Вадим Хатухов. «Зэрыджэ»

Вадим Хатухов

«Зэрыджэ»

Текст песни

Унэбгъум щIэращ1эу
Зэрыджэ кьыщок1
Псалъэным хуэп1ащ1эу
Щхьэгъубжэм кьыдок1
Зыгуэрхэр жи1эну
И щхьэк1эр егъэщхь
1ущабэ 1ущащэу
Тхьэлъанэ кьысхуещ1

Зэрыджэ Зэрыджэ
Уопсальэ телъыджэу
Зэрыджэ зэрыджэ
Гугъэф1к1э кьызоджэ

Зэрыджэ плъыжьыбзэу
Пызыбзу кьыпок1э
Пщэдджыжьым бзэрабзэу
Жьы къепщэм щ1еупск1эр
И щэху имыбзыщ1у
Хуомыбзу кьызже1эр
А псори зыхэсщ1эу
Согу1эр со1эжыр

Зэрыджэ Зэрыджэ
Уопсальэ телъыджэу
Зэрыджэ зэрыджэ
Гугъэф1к1э кьызоджэ

Сып1упльэм зэрыджэ
Кьысщохьур упщащэу
Бгъэхъеймэ уи пщ1ащэр
Си дахэр кьызэджэу
Гурыщ1эр кьэпт1эщ1у
Си щ1асэ кьысщохъу
Гухэлъыр щ1эрыщ1эу
Щхьэгьубжэм кьыдоплъ

Зэрыджэ Зэрыджэ
Уопсальэ телъыджэу
Зэрыджэ зэрыджэ
Гугъэф1к1э кьызоджэ