Зайнаб Нехай. «Си Мурадин»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Зайнаб Нехай. «Си Мурадин»

Зайнаб Нехай

«Си Мурадин»

Текст песни

Хьаджэм икъамэри, Мурадин дахэ,
Сэмэгу рыгъази, о-уиу
Зыкъызэзгъэзэкlмэ хьаджэр сэлъэгъу,
Сигъэунэхъугъэба сэ…
Зыкъызэзгъэзэкlмэ хьаджэр сэлъэгъу,
Сигъэунэхъугъэба сэ…

Сикъош нахьыжъхэр, Мурадин дахэ,
Къысэнэпэшъуаох о-уиу.
Сызэгошъогъожьзэ хьаджэм сырати,
Сагъэунэхъугъэба сэ…

Хьаджэм исарыкъри, Мурадин дахэ,
Щэуи зэтекlы о-уиу.
Мэзищ зытекIым хьаджэм сырати
Сагъэунэхъугъэба сэ…
Мэзищ зытекlым хьаджэм сырати
Сагъэунэхъугъэба сэ…

Хьаджэм икъамэри, Мурадин дахэ,
Сэмэгу рылъи о-уиу
Хьаджэр къам дэлъэу Тхьэм сегъэлъэгъуи,
Сигъэунэхъугъэба сэ…
Хьаджэр къам дэлъэу Тхьэм сегъэлъэгъуи,
Сигъэунэхъугъэба сэ…