Зухра Булгарова. «Баска элге шыга калсам»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Зухра Булгарова. «Баска элге шыга калсам»

Зухра Булгарова

«Баска элге шыга калсам»

Текст песни

Баска Элге шыга калсам,
Ногай аьдем коьре калсам,
Суьйинемен, Аллам-ав!
Меникиндей ногай эш йок,
Меникиндей ногай эш йок,
Соны айтып йырлайман.

Меникиндей ногай эш йок,
Меникиндей ногай эш йок,
Соны айтып йырлайман.

Мен халкымды бек суьемен,
Халкым уьшин бек куьемен,
Бек куьемен, Аллам — ав!
Яманлыктан саклатагы,
Яхшылыгын узайттагы,
Соны айтып йырлайман.

Яманлыктан саклатагы,
Яхшылыгын узайттагы,
Соны айтып йырлайман.

Китаплерди окый калсам,
Аьлимлерге сене калсам,
Мактанаман, Аллам-ав!
Бизикиндей тарыйх эш йок,
Бизикиндай тарыйх эш йок,
Соны айтып йырлайман.

Бизикиндей тарыйх эш йок,
Бизикиндай тарыйх эш йок,
Соны айтып йырлайман.

Эдигединъ тувдыкларын
Шашыраган ырувларын
Коьтертагы, Аллам-ав!
Аьдетлерин йоймасынлар,
Намыс йолын мутпасынлар,
Соны айтып йырлайман.

Аьдетлерин йоймасынлар,
Намыс йолын мутпасынлар,
Соны айтып йырлайман.