Зухра Булгарова. «Эки юлдыз»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Зухра Булгарова. «Эки юлдыз»

Зухра Булгарова

«Эки юлдыз»

Текст песни

А мен сени сагынгандай, суьйгеним,
Бу дуныяда эш бирев сагынмады.
Эш биревдинъ бу дуныяда, суьйгеним,
Аьзиз аты сол такым айтылмады.

Аспандагы эки юлдыз экевмиз,
Косылмага неге экен, болмайды.
Айырылган эки ак кув экевмиз,
Мырадымыз неге экен, толмайды?

Мен суьйгеним сувыкларды унамай
Аязлардан аяп сени, карадым.
Исси куьнде куьн астында туралмай
Нешев куьйди а мен болсам даяндым.

Аспандагы эки юлдыз экевмиз,
Косылмага неге экен, болмайды.
Айырылган эки ак кув экевмиз,
Мырадымыз неге экен, толмайды?

Аспандагы эки юлдыз экевмиз,
Косылмага неге экен, болмайды.
Айырылган эки ак кув экевмиз,
Мырадымыз неге экен, толмайды?