Зухра Булгарова. «Попурри ногайских песен»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Зухра Булгарова. «Попурри ногайских песен»

Зухра Булгарова

«Попурри ногайских песен»

Текст песни

1.Пробудилась степь ногайская,
Жизнь ногайцев ярко расцвела,
Звонкой песней ты гостей встречай.
Гордость наша, наш ногайский край!

Бек ыспайы язда меним шоьлим,
Ясыл халше яба онынъ юзин,
Калай уьйкен эркин меним Элим
Шешекейдей онда меним оьзим.

2. Шаьбден оьскен тоьсте,
Шешекей йынадым,
Сени минен бирге,
Сени мен кувандым.
Шешекейлер суьйгеним,
Тоьселсин йолларынъа.
Сенсин меним юрегимде,
Каерде болсамда.
Сенсин меним юрегимде,
Каерде болсамда.

3. Ак кобаннынъ сувында,
Ак коьйлекпен ялдама.
Ак юрекпен суьймей болсанъ,
Суьйемен деп алдама.
Суьйемен деп алдама.
Ак юрекпен суьймей болсанъ,
Суьйемен деп алдама.
Суьйемен деп алдама.

Касынъ кара, касынъ кара ,
Касынънан коьзинъ кара,
Сени коьрсем, кара ясым
Юрегим оттай яна.
Юрегим оттай яна.
Сени коьрсем, кара ясым
Юрегим оттай яна.
Юрегим оттай яна.

4. Оьленинъ де шоьбинъ де, исси мага Тувган Эл,
Ойынъ, кырынъ, тоьсинъмен юректесин Тувган Эл.
Эметаган балага бармас суьттен артык ас,
Баска элдинъ алтыны тасынъа да тенъ болмас.
Эй, Тувган элим, Тувган элим, Ногай эл.
Эй, Тувган элим, Тувган элим, Ногай эл.

5. Явынлардан сонъ яйнаскан бавдай
Шешекейдей бизим кызлар,
Шашлары кувлаш, каслары кайтан,
Бизим ногай кызлар.
Шашлары кувлаш, каслары кайтан,
Бизим ногай кызлар.
Ойын ойнайык эм де йырлайык,
Кол согынъыз, кол йолдаслар.
Кенъ болып коьктей бизге ашылсын,
Наьсипли кенъ йоллар!
Кенъ болып коьктей бизге ашылсын,
Наьсипли кенъ йоллар!

6. Йилиншиктынъ бойыйнда Ой, орайда.
Яяв юргим келеди Ой, орайда,
Суьесинъме суьймейсинъме Ой, орайда,
Соны билгим келеди Ой, орайда,.
Орайдарайда орайдарайда Ой, орайда,
Соны билгим келеди, Ой орайда.
Орайдарайда орайдарайда Ой орайда,
Соны билгим келеди ой орайда.