Зухра Булгарова. «Юрегимнинъ сен ярасы»

RUS | EN

Kavkaz Music TV. Лучшая музыка Кавказа, песни, видео.

Зухра Булгарова. «Юрегимнинъ сен ярасы»

Зухра Булгарова

«Юрегимнинъ сен ярасы»

Текст песни

Туьс коьрмеген туьнлеримде
Ялынга юрек куье.
Калай куьшли бу дуныяда
Аьдемди аьдемди суье.
Куьн коьрмеген куьнлеримде
Болады айташ калай,
Аьсиретли аьсиретли
Аьдемди аьдем саклай.

Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.
Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.

Ай коьрмеген айларымда,
Суьйгеним болды эрек.
Неге экен тек сонда да,
Аьдемге аьдем керек.
Мен яшайган бу оьмирде,
Суьйим калай ярасык!
Мутып баьри кыйынлыкты,
Аьдемге аьдем ашык.

Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.
Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.

Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.
Юрегимнинъ сен ярасы,
Юрегимнинъ сызлавы,
Коьзлеримнинъ сен карасы,
Соьзлеримнинъ толгавы.